Forskning og monitering

Forskning

Disko/Qeqertarsuaq er et enestående forskningsområde

Disko/Qeqertarsuaq er et forskningsområde hvor der findes den største biologiske og landskabsmæssige diversitet i Vestgrønland. Den geologisk variation er stor, omfattende prækambrisk grundfjeld, skifre og sandsten fra kridttiden og tykke serier af vulkanske bjergarter af tertiær alder. Derudover er den topografisk og geologisk kortlægning af hele Disko er god og nu foreligger også bathymetrisk kortlægning af Vestdiskos store fjordsystemer.

Derudover tilbyder forskningsområdet også følgende:

 • Store havdybder (op til 800 m)
 • Homotherme kilder (nogle radioaktive)
 • Holocæne havniveauændringer (øverste marine grænse på Disko ligger fra 60 til 100 m)
 • Adgangen til høj-dynamiske glacialmorfologiske landskabselementer
 • Fantastisk repræsentation af blokgletschere
 • Adgang til kystbarrierer og laguneområder, og et arktisk vadehav (Flakkerhuk på Østdisko)
 • Adgang til 6 'Ramsar'områder ud af de 11 på hele Grønland
 • Artsrige plantesamfund, med repræsentanter for mere end halvdelen af alle Grønlands ca. 500 blomsterplanter
 • En af Grønlands største fuglefjelde (med bl.a. Mallemukker og Hvidvingede Måger)
 • Komercielle fiskebanker
 • En omfattende biotisk og abiotisk økosystem monitering
  • Adgang til moniteringsdata

 

Størstedelen af den faste monitering ved Arktisk Station er nu indlemmet i Greenland Ecosystem Monitoring (GEM), hvor Arktisk Station, Disko er en ud af tre hovedlokaliteter sammen med Zackenberg og i Nuuk. GEM ledes i samarbejde mellem grønlandske og danske forskningsinstitutioner, og har fokus på langtidsregistreringer af data, der beskriver Arktiske økosystemer og effekter af klimaforandringer.

GEM programmet er opdelt i forskellige delprogrammer hvoraf følgende er en del af moniteringen ved Arktisk Station på nuværende tidspunkt.

MarinBasis: University of Copenhagen and Technical University of Denmark (Lead institutions)

KlimaBasis : Asiaq, Greenland Survey (Lead institution)

GeoBasis : University of Copenhagen (Lead Institution)

GlacioBasis : GEUS, Geological Survey of Denmark and Greenland (Lead institution)

Del-programmerne ved Arktisk Station drives af de nævnte institutioner i samarbejde med det faste personale ved Arktisk Station.

Det overordnede formål er at foretage en langsigtet systematisk indsamling af data for en række udvalgte parametre, der beskriver biologiske og geofysiske forhold i det terrestriske, glaciale og marine miljø. Data skal være med til at danne grundlag for at vurdere og skalere klimaforandringers effekter på følsomme arktiske økosystemer.

Detaljer omkring indhold, indsamlingsprocedurer, instrumentering af automatiske målestationer og lokalitetsbeskrivelser findes i de enkelte programmers manualer.

Data

Data er offentligt tilgængelige efter intern validering og kan downloades fra GEM databasen. Adgang til øvrige moniteringsdata fra Arktisk Station foregår ved henvendelse til Arktisk Stations sekretariat. Ved brug af data fra Arktisk station, i alle former for publikationer, skal der refereres til Arktisk Station, og der skal fremsendes en kopi af den endelige publikation til Arktisk Stations Sekretariat. Udvalgte data fra moniteringen præsenteres i Årsrapporten for Arktisk Station som udgives af det videnskabelige fakultet ved Københavns Universitet.